CHEN, CHUN SHING (MAUNG, H.)醫生

Dr. CHEN, CHUN SHING (MAUNG, H.)

何文田 - 何文田 (CHEN, CHUN SHING (MAUNG, H.))
地址
九龍何文田窩打老道山文福道23號公主台16樓F室
電話
-
 
診症時間 診症時間
  何文田
Sun -
Mon -
Tue -
Wed -
Thu -
Fri -
Sat -

網站內容不是官方資料, 並不確保其真確性亦不代表有關醫務所, 實際資料請向醫務所查詢
補充/更新 CHEN, CHUN SHING (MAUNG, H.) 醫生資料 專業資格
MB BS Rangoon 1973

醫療評價

  請於看診後, 分享對次診療的評價, 讓其他人可以參考
  註: 此處不能與醫生聯絡, 敬請留意.
物有所值:
詳細講解:
設備先進:
等候時間:
Powered by DoctorHK.com